• Odpady komunalne/ wtórne/ biodegradowalne 

Odpady komunalne/wtórne/ biodegradowalne z gospodarstw domowych  odbieramy na podstawie  umowy z gminą/miastem  wg ustalonego harmonogramu  Zaopatrzenie klienta w pojemniki i worki następuje zgodnie z umową z gminą/miastem.


  • Odpady wielkogabarytowe/ odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Odpady wielkogabarytowe /odpady niebezpieczne i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbieramy na podstawie  umowy z gminą/miastem  wg ustalonego harmonogramu.

Dodatkowo mieszkańcy  gospodarstw domowych z gmin posiadających możliwość korzystania  z punktu PSZOK  mogą ww. odpady dostarczyć do tego punktu.

Na odbiór odpadów wielkogabarytowych poza harmonogramem oferujemy wynajem kontenerów o pojemności od  6m3 do 9m3.


  • Odpady remontowe i budowlane

Niewielkie ilości odpadów budowlanych i remontowych, które pochodzą z Twojego gospodarstwa domowego można przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (jeżeli dana gmina taki posiada).

Na odbiór większej ilości  odpadów remontowych i budowlanych  oferujemy wynajem kontenerów o pojemności od 6m3 do 9m3.